با پیشرفت روز افزون طراحی مهندسی و فناوری موتور خودرو، سطح کیفیت و مواد افزودنی روغن

موتور ها نیز دستخوش تغییرات فراوانی گردیده است.

روغن های خودروییKARATECH LUBبا تکیه بر روغن پایه تمام سنتتیک و استفاده از

مواد افزودنی مرغوب، جهت استفاده در تمامی فصول و شرایط آب و هوایی تولید گردیده‌است.