گریس ها محصولات جامد یا نیمه جامدی هستند که از متفرق شدن

یک عامل سفت کننده در یک مایع روان کننده حاصل می شوند و معمولاَ شامل

مواد اضافی دیگری نیز می باشند که خواص ویژه ای به گریس ها می بخشد.

ماده سفت کننده نقش حامل روغن را برعهده دارد و روغن را در انجام

عمل روانکاری یاری می نماید.